A cookie-k használata

Ez a weboldal sütiket használ. Az oldal igénybevétele által beleegyezik ezek alkalmazásába. Részleteket itt talál.

Személyes adatainak kezelése felmérések esetén

A MEWA adatvédelmi tájékoztatója

véleményfelmérésekben való részvételhez

(Állapot: 31.08.2018)

Hogyan kezeljük Ön személyes adatait?
A MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG („MEWA”) a MEWA termékek/szolgáltatások javítása és a vevőkapcsolatok szorosabbra fűzése céljából rendszeresen véleményfelméréseket (pl. vevői elégedettséggel kapcsolatos megkérdezéseket) hajt végre. Ennek során fokozott figyelmet fordítunk a személyes adatok védelmére és biztonságára. Személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi jogi előírások betartásával dolgozzuk fel. Ezen belül különösen kötelezőnek tekintjük magunkra nézve az európai adatvédelmi alaprendelet (GDPR), valamint a német adatvédelmi törvény (BDSG) rendelkezéseit, amelyek követelményeit figyelembe vettük véleményfelmérési eljárásaink kialakítása során.
Véleményfelmérések végrehajtása során kizárólag megbízható partnerekkel és piackutató intézetekkel működünk együtt, akik követik az utasításainkat, és az adatvédelmi jogi rendelkezések betartása mellett tevékenységüket a német piac- és társadalomkutató szövetségek irányelveihez és minőségi követelményeihez igazítják (a következőkben: „partnerek”).
Ön önkéntes alapon vesz részt a véleményfelmérésben, és az adatait szigorúan bizalmasan kezeljük. Szeretnénk erősíteni a bizalmát, és ezért nyíltan és részletesen ismertetjük a személyes adatok kezelésének módját. A következő ismertetés áttekintést nyújt arról, hogy milyen módon szavatoljuk a véleményfelmérések végrehajtása során az Ön adatainak védelmét, és hogy milyen típusú adatokat milyen célra és milyen mértékben dolgozunk fel.
A jelen adatvédelmi nyilatkozatot kiegészíti a „MEWA vállalatcsoport általános adatvédelmi tájékoztatója” (megtekinthető a https://www.mewa.hu/mas/a-szemelyes-adatok-kezeleserol), amely átfogó információkat tartalmaz az adatvédelemmel és a személyes adatoknak a MEWA vállalatcsoport általi feldolgozásával, továbbá az érintettként Önt megillető jogokkal kapcsolatban.
 
Ki a felelős az adatfeldolgozásért, és kihez fordulhat?
Az adatvédelmi alaprendelet (GDPR) és egyéb adatvédelmi jogi rendelkezések értelmében a véleményfelmérések végrehajtásával összefüggésben az adatvédelemért felelős:
 
MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden
központi telefon: +49 611 7601-0
telefax: +49 611 7601-361
e-mail: info@mewa.hu
 
A MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG a MEWA vállalatcsoport részeként telephelyekkel rendelkezik Németországban és más európai országokban, és felelős a véleményfelmérési eljárások központi irányításáért.
 
Üzemi adatvédelmi megbízottunk elérhetősége:
 
MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
Adatvédelmi megbízott
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden
e-mail: adatvedelem@mewa.hu

Milyen célra dolgozzuk fel az Ön személyes adatait? Milyen jogalapon?
A személyes adatok MEWA általi feldolgozása az érvényben lévő adatvédelmi jogi rendelkezések alapján történik. Személyes adatait kizárólag a meghatározott célokra dolgozzuk fel. Vállalaton belüli véleményfelmérési/piackutatási eljárásaink keretében személyes adatokat dolgozunk fel a MEWA termékek/szolgáltatások javítása és a vevőkapcsolatok szorosabbra fűzése céljából.
 
Meghívás véleményfelmérésekben való részvételre: A potenciális résztvevők megkeresése céljából – a szükséges mértékben – feldolgozzuk az Ön adatait, például a nevét és/vagy az üzleti elérhetőségeit (címét, e-mail címét, telefonszámát). E-mailben vagy telefonon alapvetően csak kifejezett (vagy telefonos kapcsolatfelvétel esetén) vélelmezhető beleegyezésével és a törvényi követelmények figyelembe vételével keressük meg Önt. Kifejezett beleegyezése hiányában az e-mail címét csak kivételes esetben és a meglévő ügyfelek megkeresésére a törvény által biztosított előjogok tiszteletben tartásával használjuk. E-mail címének a MEWA általi, fentiek szerinti használatát bármikor megtilthatja jövőbeli hatállyal anélkül, hogy ezzel kapcsolatban a továbbítás alapdíjas költségén kívül más költsége keletkezne (lásd alább a tiltakozási jog gyakorlásáról szóló részt is).
 
A véleményfelmérés anonim lefolytatása: A véleményfelmérések végrehajtása alapvetően személyes adatok feldolgozása nélkül és a legszigorúbb anonimitás tiszteletben tartásával történik, hogy a résztvevőktől lehetőség szerint nyílt és őszinte visszajelzéseket kapjunk. Csak kivételes esetben, és kizárólag az Ön külön beleegyezésével, egyedi esetekben hajtunk végre személyes véleményfelméréseket, illetve kötjük a véleményfelmérést az Ön kérésére az Ön személyéhez (pl. ha szeretné, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel a véleményfelmérés eredményével vagy az adataival kapcsolatban).
 
A véleményfelmérés előtt kifejezetten felhívjuk a figyelmet az Ön anonimitásának tiszteletben tartására. Az anonimitás szavatolása érdekében partnereink anonimizálva végzik el a véleményfelmérés eredményeinek kiértékelését. Megbízóként mi kizárólag összesített és anonimizált kiértékeléseket kapunk, és nincs lehetőségünk arra, hogy azokat kapcsolatba hozzuk az Ön személyével a véleményfelmérés résztvevőjeként. Utasítási jogunk sincs a partnereinkkel szemben ebben a tekintetben.
 
Online megkérdezések: Online megkérdezések esetén automatikusan tároljuk az Ön böngészője által továbbított technikai hozzáférési adatokat, pl. az Ön internetszolgáltatójának nevét, a véleményfelmérő eszközhöz való hozzáférésének dátumát és pontos idejét és/vagy az Ön által használt böngésző/operációs rendszer azonosító adatait. Ennek során a webszerver szükségképpen tárolja az Ön IP-címét is, amely további feltételek teljesülése esetén legalábbis elméletileg lehetővé teheti az Ön személyéhez történő hozzárendelést. Mindazonáltal a hozzáférési adatokat nem vezetik össze az Ön véleményfelmérési eredményeivel vagy más adatforrásokkal, és nem értékelik ki ezeket az adatokat vagy továbbítják őket megrendelőként a részünkre. A hozzáférési adatok tárolása a működőképes online véleményfelmérési eljárás rendelkezésre bocsátásához és technikai okokból, a rendszer biztonságának szavatolásához szükséges. Az adatokat csak addig őrizzük meg, ameddig az adatok a fenti célok eléréséhez szükségesek. Ennek során az Ön IP-címét legfeljebb 7 napig tároljuk. Partnereink külön tájékoztatják Önt az ezen túlmenő esetleges, technikailag lényeges adatkezelésekről (pl. cookie-k elhelyezéséről) az online megkérdezések keretében.
 
Személyes adatait a fenti célokra beleegyezése esetén az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1. bek. f) pontja szerint, egyebekben pedig az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1. bek. f) pontja szerinti jogos érdekeink alapján dolgozzuk fel, beleértve a megfelelő (reklám célú), e-mailben és/vagy telefonon történő közvetlen megkeresést is.
 
Adatfeldolgozások a véleményfelmérési eljáráson kívül: Ha a véleményfelmérés során e-mailben, kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül vagy telefonon kapcsolatba lép partnerünkkel, pl. a véleményfelmérési eljárással kapcsolatos kérdés miatt, vagy (pl. nyereményjátékban való részvétel céljából) önként további személyes adatokat közöl vele, akkor az Ön által közölt és továbbított adatok tárolására kizárólag a fenti célra, és adott esetben partnerünk saját adatvédelmi jogi felelőssége mellett kerül sor. Ezeket az adatokat az Ön által a mindenkori véleményfelmérés keretében adott vagy közölt válaszoktól/adatoktól szigorúan elkülönítve őrizzük. Részünkre megrendelőként ilyen esetben sem továbbítanak személyes adatokat, kivéve, ha azt Ön kivételes esetben kifejezetten kéri.
 
Hogyan védjük az Ön adatait?
Véleményfelméréseinket megfelelő technikai és szervezeti intézkedések betartásával hajtjuk végre, és az adatokat védjük különösen elvesztés, megsemmisülés, hamisítás, manipuláció és illetéktelen személyek általi módosítás, valamint jogosulatlan hozzáférés és jogosulatlan közzététel vagy terjesztés ellen. Az online véleményfelmérések a technika legújabb állásának megfelelő kódolási technika felhasználásával zajlanak.
 
Ki kapja meg az Ön adatait, és továbbítjuk-e azokat harmadik országba?
A véleményfelmérés során rögzített adatokat kizárólag az általunk a véleményfelmérés végrehajtása céljából igénybe vett partner dolgozza fel, és nem adja tovább őket harmadik félnek. A véleményfelmérés végrehajtása során partnereinket – az anonimitás korlátozása nélkül – szigorúan kötik az utasításaink (megbízott adatfeldolgozó az adatvédelmi alaprendelet 28. cikke szerint).

Mennyi ideig tároljuk az adatokat?
Az adatelkerülés és az adatminimalizálás alapelve különleges jelentőséggel bír a számunkra. Az esetleges személyes adatokat csak addig tároljuk, ameddig a mindenkori használati célhoz a megfelelő tárolás szükséges. Partnereink így különösen kötelesek az esetleges, pl. a résztvevők megkeresése céljából átadott elérhetőségi adatokat (pl. név, e-mail cím, telefonszám) a megfelelő használat után haladéktalanul törölni az adatbázisaikból.
 
Az érintetteket megillető jogok közül melyek illetik meg Önt?
Érintett személyként Önt megilleti a tájékoztatáshoz, a törléshez, a helyesbítéshez való jog és további jogok, amelyekről részletesen „A MEWA vállalatcsoport adatvédelmi tájékoztatója” című általános dokumentumból tájékozódhat, amelyet bármikor írásban vagy elektronikusan igényelhet tőlünk vagy adatvédelmi tisztviselőnktől.
Így különösen jogában áll jövőbeni hatállyal bármikor visszavonni a korábban személyes adatai feldolgozásához adott beleegyezését. Ezenkívül megilleti a tiltakozás joga, amennyiben személyes adatainak feldolgozására az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1. bek. f) alpont szerint kerül sor (jogos érdek). Ezen belül különösen bármikor tiltakozhat a piackutatással/közvetlen reklámozással (pl. levelekkel) kapcsolatos intézkedések ellen.
 
Tájékoztató a tiltakozáshoz való jogról
Ön jogosult különleges helyzetéből fakadó okból bármikor tiltakozni személyes adatainak az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1. bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen (érdekmérlegelésen alapuló adatfeldolgozás).

Tiltakozás esetén nem kezeljük tovább személyes adatait, hacsak nem tudjuk bizonyítani, hogy érdekeivel vagy alapvető jogaival és szabadságaival szemben kényszerítő erejű jogos érdekeink elsőbbséget élveznek, illetve ha a kezelés jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme céljából történik (újbóli mérlegelés).

Amennyiben a személyes adatait az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk. 1. bek. f) pont szerinti piackutatás/közvetlen reklám folytatása céljából kezeljük, akkor Önnek joga van bármikor tiltakozni az Önt érintő személyes adatoknak az ilyen reklám céljából történő kezelése ellen. Ezt a tiltakozást a jövőre nézve korlátozás nélkül és újbóli mérlegelés nélkül tiszteletben fogjuk tartani. Ilyen esetben az Ön adatait nem kezeljük tovább piackutatás/közvetlen reklám céljára.

Tiltakozását bármikor és bármilyen formában benyújthatja hozzánk. Ehhez csak küldjön egy e-mailt a következő címre: adatvedelem@mewa.hu