gyakran keresett

  • Mewa törlőkendők
  • olajfelfogó szőnyegek
  • alkatrésztisztító berendezések
  • Mewa felmosófejek

Adatvédelmi tájékoztatás személyes adatokról és felmérésekről

Az Ön adatainak védelme kiemelkedő jelentőséggel bír számunkra. Alább részletesen tájékoztatjuk, milyen módon kezeljük az Ön adatait és miként védjük ezeket.

I. A Mewa vállalatcsoport adatvédelmére vonatkozó fontos információk (Ügyfeleknek)

Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak a Mewa vállalatcsoport („Mewa”) magyarországi és más EU-tagállambeli székhelyű vállalatai általi kezeléséről tartalmaz lényeges információkat. A Mewa üzleti tevékenysége újrahasználható textil-rendszerek fejlesztésére, előállítására és karbantartására, valamint textilszolgáltatások nyújtására irányul ipari, kereskedelmi, kézműipari és gasztronóiai vállalkozások számára egyaránt.

Mi, mint Mewa társaság, vállalatának szerződéses partnere (a továbbiakban: „Mi”, „Minket” vagy „Miénk”) jelen tájékoztatóval az Ön számára az adatkezeléssel kapcsolatos további, lényeges információkat bocsátunk rendelkezésére („Adatvédelmi tájékoztatás”), hogy ezzel átfogó képet kaphasson az ügyfélkapcsolatunk keretében történő, Önnel kapcsolatos bármilyen jellegű információ (pl. név vagy elérhetőség) (a továbbiakban: "személyes adatok") gyűjtéséről, tárolásáról, felhasználásáról, közzétételéről vagy törléséről (a továbbiakban együtt: „kezel” vagy „kezelés”). Az adatvédelemmel kapcsolatos további információkat a II. pontban olvashatja.

1. Az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó információk és elérhetőségei

Személyes adatai kezeléséért mi vagyunk felelősek, mint az Ön vállalkozásának szerződéses partnere. Elérhetőségünket megtalálja a mindenkori szerződéssel kapcsolatos dokumentumokon, illetve az üzleti levelezésünkön (postai levél, e-mail stb.). Az adatvédelemre vonatkozó kérdései kapcsán postai úton a MEWA Textil-Service Kft. adatvédelmi megbízott, MEWA Textil-Service Kft. 2051 Biatorbágy Erdőalja utca 6 alatti címen, valamint az adatvedelem@mewa.hu e-mail-címen veheti fel velünk a kapcsolatot.

2. Az általunk kezelt személyes adatok jellege és eredete

Ügyfeleink üzleti vállalkozások. Ennél fogva az általunk Önre vonatkozóan kezelt személyes adatok körébe az Ön hivatalos címének és elérhetőségeinek adatai tartoznak, amelyekre az Ön vállalatával fennálló ügyfélkapcsolat lebonyolítása miatt van szükség. Az általunk kezelt személyes adatokat rendszerint közvetlenül Öntől szerezzük meg. Ezeket számunkra azonban akár harmadik személyek, pl. az Ön munkáltatója, is rendelkezésre bocsájthatják, vagy pedig nyilvánosan elérhető forrásokból kerülnek összegyűjtésre. Ehhez kapcsolódó részletes információkat a II.1. pontban talál.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az alábbi célokból kezeljÜk személyes adatait: A vállalati ügyfeleinkkel kötött szerződések lebonyolításához és teljesítéséhez; a termékek/szolgáltatások jobbá tételéhez és az ügyfélkapcsolat erősítéséhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásához, közvéleménykutatás lebonyolításához, pl. piackutatáshoz vagy ügyfél-elégedettség méréséhez (ügyfél- feedback); meglévő ügyfél-/közvetlen reklámhoz, amennyiben Ön a személyes adatainak e célból történő kezelését nem kifogásolja.

Alapvetően az alábbi jogalapok alapján járunk el: Az adatkezelés kötelező (i) jogos érdekekeink érvényesítéséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR 6. cikk, 1. bekezdés (f) pont; „Jogos érdek érvényesítése”) (ii) jogi kötelezettség teljesítéséhez (GDPR 6. cikk 1. bekezdés (c) pont; „Jogi kötelezettség teljesítése”) vagy (iii) egyedi esetben előzetes hozzájárulás alapján történik (GDPR 6. cikk 1. bekezdés (a)

pont „hozzájárulás”). Ezzel kapcsolatos részletes információkat a II.2. és II.3. pontjában talál.

4. Adatainak címzettje és a jogalapok

Személyes adatait más Mewa társaságoknak és harmadik feleknek, valamint szolgáltatóinknak továbbítjuk. A vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően hatóságoknak, bíróságoknak, külső tanácsadóknak és további hasonló harmadik személyeknek is továbbítjuk. Ezen címzettek egy része az Európai Unión (EU-n) kívüli országokban található. További részletes információkat a II. pont 4. és 5. pontjában talál.

5. Tárolási- és megőrzési határidők

Személyes adatai törlésre kerülnek, amennyiben azokra az eredeti vagy egyéb jogos célokból a továbbiakban már nincs szükség. Abban az esetben is törlésre kerülnek, amennyiben ez az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alapján kötelező. További részletes információkat a II. 6. pontban talál.

6. Az Ön törvényes jogai

A mindenkor hatályos jogszabályi előírások rendelkezései alapján Önt a személyes adatai kezelésére vonatkozóan meghatározott jogok illetik meg. Önnek többek között jogában áll az adatairól tájékoztatást kérni, valamint azok helyesbítését, törlését és kiadását kérni. További részletes információkat a II. 7. pontban talál.

7. Ügyfélszolgálat és elérhetőségek

Ügyfélszolgálatunk valamennyi kérdés kapcsán az ismert elérhetőségeken bármikor áll az Ön rendelkezésére. Az Önt megillető jogokat kívánja gyakorolni, vagy ezzel kapcsolatos kérdése van? Ebben az esetben forduljon a szerződéses Mewa partneréhez. Az elérhetőségeket a mindenkori szerződéses dokumentumokon, valamint az üzleti levelezéseinken (postai levél, e-mail stb.) találja.

II. További adatvédelmi Útmutató a Mewa Ügyfelei részére

1. Az általunk kezelt személyes adatok eredete és jellege:

Személyes adatokat jogi személyekhez kötődő üzleti kapcsolat keretében kezelünk. Az általunk kezelt személyes adatok körébe tartoznak:

hivatalos címe és elérhetősége, mint név, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím, ügyfeleinknél a működésért és részlegért felelős kapcsolattartó személy, az Ön munkáltatója stb. olyan adatok, amelyekre a jogszabály szerinti számla kiállítása miatt van szükség, mint a bankszámlaszám, adószám stb. (ameddig nem egy jogi személy adatairól van szó) Az általunk kezelt személyes adatokat az ügyfelekkel való kapcsolatfelvétel során kapjuk meg. Részben másik Mewa társaságtól is kapunk személyes adatokat pl. akkor, amikor több Mewa társaság is kapcsolatban áll egy adott ügyfélel. Ebből kiindulva olyan személyes adatokat is kezelünk, amelyeket a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabállyal összhangban más módon kaptunk meg, pl.

nyilvánosan elérhető forrásokból, mint a cégnyilvántartás, szakmai kiállítások és vásárok információs anyagai, kitöltések, internetes források, újságok, szakmai nyilvántartások stb.; olyan harmadik személyektől, amelyek nem állnak kapcsolatban a Mewa-val pl. gazdasági/ipari egyesületek, hitelinformációs szolgáltatók, biztosítók stb.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A II. 1. pontban meghatározott személyes adatait a vonatkozó jogalapok alapján kezeljük. Ez vonatkozik az alábbiakban meghatározott célokra, valamint a felmérések elvégzésére (lásd a II. 3. pontot).

Adatkezelési célok GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja Jogos érdekek védelme, pl.

vállalati ügyfeleinkkel fennálló szerződések lebonyolítása és teljesítése; intézkedések végrehajtása termékeink/szolgáltatásaink fejlesztése céljából, valamint ügyfélkapcsolatunk erősítése érdekében, például piackutatási intézkedések vagy ügyfél-elégedettségi felmérések (vevői visszajelzések); telefonos vagy postai hirdetés közvetlen ügyfeleknek/ direktreklám, kivéve, amennyiben Ön személyes adatainak e célú kezelését kifogásolja; belső adminisztratív célok, mint ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatások koordinálása, valamint az informatikai biztonság és az informatikai rendszer működését érintő intézkedések; a személyes adatok anonimizálása és álnevesítése az általunk vagy más Mewa társaságok által nyújtott szolgáltatások mérőszámainak elemzésével és értékelésével kapcsolatban; konzultáció és adatcsere hitelképességet vizsgáló szervezetekkel a hitelképesség és a nemteljesítési kockázatok meghatározása érdekében. GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja Jogszabályi kötelezettségek teljesítése, mint pl.

meghatározott adók szempontjából releváns információk vagy az alkalmazandó szankciókra vonatkozó rendelkezések közlésével, meghatározott személyes adatok megőrzésére / tárolására vonatkozó kereskedelmi, adójogi vagy egyéb jogi követelmények betartásával kapcsolatban. GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja Amennyiben erre nem jogos érdek védelme érdekében kerül sor,

reklám / elektronikus hírlevelek küldése; meghívás felméréseken való részvételre. Amennyiben az Ön személyes adatait a kezelésre eredetileg okot adó céloktól eltérő célra kezelnénk, akkor a jogszabály által megengedett mértékben tájékoztatjuk Önt az új célról. Korábban megtett hozzájárulását velünk szemben bármikor visszavonhatja. Felhívjuk figyelmét azonban, hogy a viszszavonásig folytatott adatkezelés továbbra is jogszerűnek tekintendő.

3. Felmérések végzése

Személyes adatokat a Mewa termékek és szolgáltatások fejlesztése, valamint az ügyfélkapcsolatok erősítése céljából is kezelünk. A személyes adatok felmérésekkel kapcsolatos kezelése a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontján vagy 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján történik.

3.1 Felhívás felmérésre: Annak érdekében, hogy potenciális résztvevőinket e-mail- ben vagy telefonon megkereshessük, szükség esetén olyan adatokat kezelünk, mint például neve és/vagy üzleti kapcsolattartási adatai (cím, e-mail, telefon). Ilyen megkeresést csak a meglévő ügyfeleket érintő reklámokra vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével teszünk, illetve, ha Ön ehhez hozzájárulását adta. A jövőre nézve bármikor tiltakozhat elérhetőségeinek felhasználásával kapcsolatban a service5411@mewa.hu címen. Önt ezzel kapcsolatban csak a közlés alapdíjai terhelik (lásd a II.7.6. pontot a tiltakozási jog gyakorlásáról). Önnek szintén jogában áll a hozzájárulását visszavonni (lásd a II.2. pontot).

3.2 Adat-hatékony végrehajtás: A felméréseknél mi, illetve az általunk megbízott szolgáltatók gondoskodnak arról, hogy a lehető legkevesebb vagy semmilyen személyes adatot se gyűjtsünk össze, mivel nyílt és őszinte visszajelzéseket szeretnénk kapni. Konkrét esetekben kifejezetten személyes felméréseket végzünk, vagy pedig az Ön kérésére is kifejezetten személyes vonatkozással járunk el. Ez többek között az az eset, amikor személyes visszacsatolási beszélgetést folytatunk annak érdekében, hogy egy konkrét esetet követően biztosítsuk az Ön elégedettségét szolgáltatásainkkal. Így figyelembe tudjuk venni a jövőbeni esetleges módosítási vagy végrehajtási igényeket. A felmérések eredményeit, különös tekintettel a piackutatásra, összesített formában mutatják be nekünk, így nincs közvetlen lehetőségünk ezeket az eredményeket személyre szólóan kiértékelni.

3.3 Online-konzultáció: Az online felmérések során a böngészője által továbbított műszaki hozzáférési adatokat a rendszer automatikusan menti. Így pl. az internetszolgáltatója nevét, a felmérési eszközhöz való hozzáférésnek dátumát és idejét, és / vagy a használt böngésző / operációs rendszer azonosító adatait. A web-szerver eközben szükségszerűen elmenti az Ön IP-címét. Ez legalábbis elméletileg lehetővé teszi a személyéhez történő hozzárendelést. A hozzáférési adatokat nem egyesítik a felmérés eredményeivel vagy más adatforrásokkal, ezeket az adatokat továbbá nem értékelik ki, valamint nem továbbítják nekünk, mint megbízónak. A hozzáférési adatok tárolása technikai okokból szükséges, annak érdekében, hogy egy működőképes online felmérési folyamat létrejöhessen, és hogy a rendszer biztonsága biztosítva legyen. Csak annyi ideig tárolódnak, ameddig ezekre az adatokra szükség van. Az Ön IP-címe legfeljebb 7 (hét) napig lesz tárolva. Minden további technikai szempontból releváns adatkezelésről (pl. a cookie-k alkalmazásáról) partnereink az online felmérések keretében külön is tájékoztatják Önt.

3.4 Adatkezelés a partnereink által: Amennyiben Ön a partnereink által végrehajtott felmérések során e-mailben, kapcsolat-felvételi űrlapon vagy telefonon pl. a felmérés folyamatával kapcsolatban a partnerrel kapcsolatba lép, vagy neki Ön (pl. a nyereményjátékban való részvételhez) önként más adatokat (ideértve a személyes adatokat is) megad, akkor az Ön által megadott információkat kizárólag ezekre a célokra, adott esetben a partnerünk önálló adatvédelmi felelőssége körében kezelik. Ezeket az adatokat szigorúan elkülönítve kezelik az adott felméréssel összefüggésében megadott adataitól. Ezekben az esetekben sem továbbítanak számunkra, mint megbízók részére további (adott esetben személyes) adatokat, kivéve, ha azt Ön kifejezetten kéri.

4. Az Ön adatainak címzettje és a továbbítás jogalapja:

Személyes adatokat a többi Mewa társaságnak, harmadik személyeknek és szolgáltatóknak továbbítunk.

4.1 Más Mewa társaságok: A személyes adatokat csak akkor bocsátjuk más Mewa társaságok rendelkezésére a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c), f) pontjában foglalt követelményeknek megfelelően, ha és amennyiben ez meghatározott jogi kötelezettségek teljesítéséhez vagy jogos érdekek védelméhez szükséges. Ez pl. belső adminisztratív célok esetében lehetséges. Ide értendő az ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások koordinálása, a belső szolgáltatások centralizált nyújtása vagy a vállalati mutatószámok (anonimizált / álnéven végzett) értékelése.

4.2 Harmadik személyek: A Mewa-n kívüli harmadik személyek számára, mint például a vám-, pénzügyi vagy más felügyeleti hatóságoknak személyes adatokat csak akkor továbbítunk a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) és f) pontja szerint, ha és amennyiben ez meghatározott jogi kötelezettségek teljesítéséhez vagy jogos érdekek érvényesítéséhez szükséges. Minden más esetben az Ön személyes adatait csak akkor továbbítjuk más harmadik személynek, ha Ön részünkre megadta a megfelelő hozzájárulást a GDPR 6. cikke, (1) bekezdésének, a) pontja értelmében.

4.3 Szolgáltatók (kÜlső és belső): Az Ön társaságával fennálló üzleti kapcsolatunk lebonyolítása során külső és / vagy belső szolgáltatókkal (más Mewa társaságokkal) is együttműködünk. Ez például meghatározott informatikai szolgáltatásokkal összefüggésben, reklám küldésével vagy ügyfél-felméréseink végrehajtásával kapcsolatban merülhet fel. Amennyiben szolgáltatókat vonunk be, ez mindig a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályok keretein belül és azok figyelembevételével történik.

5. Harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek számára történő adattovábbítás

A személyes adatok címzettjei között lehetnek olyanok is, akik egy Önhöz képest másik országban, különösen az Európai Gazdasági Térségen ("EGT") kívül honosak. Ez egy olyan ország is lehet, amelyről az Európai Bizottság még nem hozott megfelelőségi határozatot, amely szerint az adott ország megfelelő adatvédelmet biztosít (harmadik országok), mint pl. az USA. Ebben az esetben megfelelő eszközökkel kikötik, hogy minden, az EGT-n kívüli székhelylyel rendelkező címzettnek személyes adatok (a GDPR 45. cikke szerinti) megfelelő szintű adatvédelmét biztosítják, és műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket hoznak a személyes adatok védelme érdekében a gondatlan vagy jogellenes megsemmisítés, gondatlan elvesztés vagy módosítás, az illetéktelen nyilvánosságra hozatal vagy hozzáférés, valamint a feldolgozás minden más jogellenes formája ellen. A vonatkozó intézkedésekről további információ a II.8. pontban megjelölt elérhetőségeken érhető el. A további adattovábbításra az alkalmazandó jogszabályokban előírt, az adattovábbításra vonatkozó megfelelő előírások vonatkoznak.

6. Adatmentési és adattárolási határidők

A személyes adatokat csak addig kezeljük, ameddig az az adott adatkezelési célokhoz szükséges. Amint a személyes adatokra már nincs szükség, eltávolítjuk azokat rendszerünkből és nyilvántartásunkból, és / vagy intézkedéseket teszünk azok anonimizálására, hogy Önt ne lehessen többé azonosítani ezen adatok alapján. A jogszabályok betartása érdekében azonban meghatározott személyes adatokat meghatározott ideig meg kell őriznünk, illetve tárolnunk kell azokat. Ide tartoznak például a nemzeti kereskedelmi és adójogi dokumentációs- igazolási- és megőrzési kötelezettségek. Például a Magyarországon alkalmazandó jog szempontjából releváns tárolási vagy megőrzési határidők általában három-tíz év, vagy kivételes esetekben legfeljebb 30 év.

7. Az Ön jogszabály által biztosított jogai

A hatályos jogszabályok (azaz a GDPR és az Info tv.) által meghatározott feltételek szerint Önt a következő jogok illetik meg:

7.1 Tájékoztatáshoz való jog: Ön információt kérhet arról, hogy kezelneke Önre vonatkozó személyes adatokat. Amennyiben ez felmerül, akkor Önnek lehetősége van a személyes adatairól tájékoztatást kérni. Így például az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint azon címzettek vagy a címzettek kategóriáiról, akik számára a személyes adatokat hozzáférhetővé tették vagy teszik. Önnek joga van az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot kapni. Az összes további másolatért az adott esetben megfelelő díjat számíthatunk fel az adminisztratív költségek alapján.

7.2 Helyesbítéshez való jog: Önnek lehetősége van az Önnel kapcsolatos téves személyes adatainak helyesbítését kérni. Az adatkezelés céljától függően joga van a hiányos személyes adatai kiegészítését – akár kie gészítő nyilatkozat útján is – kérni.

7.3 Törléshez való jog (feledéshez való jog): Ön kérheti tőlünk személyes adatainak a törlését.

7.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog: Önnek lehetőségében áll személyes adatai kezelésének korlátozását kérni. Ebben az esetben a megfelelő adatokat megjelöljük, és csak bizonyos célokra kezelhetjük.

7.5 Az adathordozhatósághoz való jog: Ön kérheti, hogy az Ön által számunkra megadott személyes adatait strukturált, általános és géppel olvasható formátumban tőlünk megkapja, és joga van ezeket bárminemű korlátozásunk nélkül más helyekre továbbítani.

7.6 Tiltakozási jog: Önnek bármikor jogában áll személyes adatainak általunk végzett kezelése ellen az Ön helyzetéből eredő okokból tiltakozni, aminek következtében mi adott esetben kötelesek vagyunk személyes adatainak kezelését megszüntetni. Amennyiben tiltakozási jogot gyakorol, akkor a továbbiakban ezekre a célokra nem kezelhetjük személyes adatait. E jognak a gyakorlása nem von maga után költségeket. A tiltakozási jog különösen abban az esetben nem áll fenn, amennyiben adatainak kezelése a szerződés megkötése előtti intézkedések megtételéhez vagy a már megkötött szerződés teljesítése érdekében szükséges.

Panasz esetén továbbá jogában áll az adatkezelő felett hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósághoz is kifogást benyújtani.

8. Elérhetőségek és az adatvédelmi nyilatkozatok módosítása

Ügyfélszolgálatunk valamennyi kérdése kapcsán bármikor áll az Ön rendelkezésére. Amennyiben az Önt megillető jogokat kívánja gyakorolni, vagy ezzel kapcsolatos kérdése van, forduljon szerződéses Mewa partneréhez. Az elérhetőségeket a mindenkori szerződéses dokumentumokon, valamint az üzleti levelezéseinken (postai levél, e-mail stb.) találja. Jelen adatvédelmi tájékoztatás változhat. Az ilyen változásokról megfelelő módon tájékoztatjuk Önt.